Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

LinksDe activiteiten van 2015 in Kenia en in Nederland


Kenia
Sedert maart 2014 zijn er Selfhelpgroups van veelal jonge weduwen in 13 hoofddorpen waaronder ruim 70
kleine dorpen vallen, met totaal ongeveer 1600 leden.


Het hele project is nu verdeeld in:
Kisumu-Oost met een eigen bestuur (zes dorpen) die samen drie keer hebben vergaderd.
Kisumu-West met een eigen bestuur (zeven dorpen) die samen zes keer hebben vergaderd.
Twee keer per jaar vergaderen alle projectbesturen van 13 dorpen samen.
Bar Korwa is geroyeerd als deelnemend dorp in Kisumu-West. Ruzie tussen jonge en oudere weduwen en
de daaruit voortvloeiende onopgeloste zaken zijn hier de oorzaak van. Bovendien was er geen transparant
geldbeheer. Wanneer ze deze problemen zelf weten op te lossen, is een hernieuwde deelname te overwegen.


Vanuit deze vergaderingen komen voorstellen voor nieuwe projecten. Ook vinden de voorbereidingen en
uitwerkingen van lopende projecten plaats. Dat leidt meestal tot goede resultaten en dat laten de weduwen
graag zien als het Nederlandse bestuur op bezoek komt.


De 13 dorpen zijn dit jaar drie maal door het Nederlandse bestuur met medebezoekers bezocht. Zowel
tijdens de veldbezoeken in de ruim 70 subdorpen als in de vergaderingen wordt (financieel) verslag gegeven.
Hun verantwoording omvat bijvoorbeeld: microfinanciering, landbouwactiviteiten, veeprojecten, bouw en
renovatie van hutten, ploegbedrijven, schoolgeld, exploitatie van eetcafés enz. Uit de winsten van de
bedrijfjes zijn soms nieuwe kleine projecten gerealiseerd. Hier wordt verslag van gedaan.


Schoolfonds:
Er wordt per dorp verantwoord wie er onderwijs geniet en op welk niveau. De verdeling van de
schoolgelden uit het Schoolfonds doen de leden zelf in hun vergaderingen. Wel is er een stimulans vanuit
Nederland om evenveel meisjes als jongens te laten studeren.
Het basisonderwijs is gratis. De moeders betalen zelf de uniformen en schoolspullen.
Het project heeft voor 120 kinderen het examen in groep 8 betaald. Dit diploma is nodig om verder te
kunnen leren. De middelbare school is niet gratis en kostte dit jaar tussen € 100,- en € 200,-. Er is een
bijdrage aan het schoolgeld geleverd voor 200 kinderen op de middelbare school. Uniform, boeken,
schoenen enz. worden ook hier door de moeders zelf betaald.
In 2015 betaalden we voor één student studiegeld voor beroepsonderwijs.


Monitoring: hoe gaat het?
De meeste zaken lopen doorgaans goed, maar er gaat ook wel eens wat mis. Zie boven bij de weduwen in
het dorp Bar Korwa. De grote schoolfarm heeft slechts anderhalf jaar goed gefunctioneerd. Maar nu heeft ze
al jaren wateroverlast, dus we bezien wat ermee te doen in 2016.


Het guesthouse vraagt veel zorg. Dit is mede vanwege concurrentie van zeker vijf nieuw gebouwde
guesthouses in Awasi of aan de weg naar Ahero. Daarom is er door drie Kenianen en door de voorzitter en
penningmeester vanuit Nederland een bestuur gevormd om daar de zaken te coördineren en zo nodig bij te
sturen. Ook hebben we de directeur van de Keniaanse hotelschool Ujima in Kisumu bereid gevonden een
nieuwe manager te leveren en de zaken bij te houden voor bepaalde tijd. In 2016 bekijken we hoe verder te
gaan met het guesthouse. Wel hebben we als stichtingsbestuur besloten om voorlopig geen geld voor grote
projecten meer beschikbaar te stellen vanwege alle gerezen Afrikaanse problemen.


In 2015 zijn er gekocht / gebouwd t.b.v. talrijke projecten in Kenia:

€    2.161,12
€    3.820,00
€    3.400,00
€       689,40
€   14.020,00
€   26.057,80
€    7.017,38
€    4.708,00
€    1.141,80 
€    5.021,62
€    1.700,00 
€   12.413,60

één jaar lokale salarissen voor nog maar 3 coördinatoren
visvijver inclusief tilapia visjes
kippenfarm
auto-kilometers voor projecten in Kenia
eenmalige gift onderwijs 50 gehandicapte kinderen in tehuis Nyamonye
onderwijs / schoolfonds voor kinderen van weduwen
hutten
dakgoten / regentonnen en tank
diverse kleine projecten (medicijnen, ogen, stoelen en deel waterput)
aankoop grond en eerste aanplant
2 stuks broodbakovens
veeprojecten (ossen, koeien, kippen en geiten)

=================================================

€   82.150,72

Totaal

Opmerking: in 2014 is aangekondigd om de 13 coördinatoren niet meer te betalen. Deze beslissing heeft in
2015 positieve gevolgen gehad. Nu wordt er per dorp door de leden geld gespaard voor reiskosten van de
voorzitter en coördinator. Weer meer duurzame zelfstandigheid!


Nederland / Etten-Leur


Basisactiviteiten van 21 vrijwilligers:
Het winkeltje was op woensdag en zaterdag open. Het ontvangt tweedehands spullen en verkoopt die weer.
Ook via speciale activiteiten van vrijwilligers en marktplaats komen er gelden binnen.
In de open tuin zijn twee kunstexposities gehouden met 420 bezoekers. Ook zijn er zeven tuinlunches voor
grote en kleine groepen (4 tot 22 personen) geserveerd met mooie opbrengsten.


(Bestuurs) activiteiten
·   Bestuursleden zijn drie keer op eigen kosten naar Kenia op werkbezoek geweest.
·   Er zijn drie nieuwsbrieven opgesteld en per post verstuurd naar 200 contacten.
·   Er is op een landelijke bijeenkomst van Particuliere Initiatieven van My World / Partin, (de branche-
    organisatie) in Nijkerk een workshop Microfinance gegeven door de voorzitter.
·   Er zijn interviews en eigen artikelen gepubliceerd in diverse media.
·   De website is bijgehouden en aangepast; ook is er een website gebouwd voor het guesthouse project
    in Kenia.
·   De opening van de tuin in mei, bij de eerste kunstexpositie, vond dit jaar plaats door mevrouw Ida
    van Warmerdam. In september was de tuin D’n Hof startplaats voor de eerste Open Atelierroute
    (langs 12 ateliers). De opening geschiedde door wethouder Jan van Hal.
·   We hebben met een marktkraam op de Havenfeesten van Etten-Leur gestaan.
·   Dit jaar waren er op diverse plaatsen bij vrijwilligers thuis weer boekenstalletjes.
·   Er zijn drie vrijwilligersbijeenkomsten geweest.
·   Er zijn zeven bestuursvergaderingen geweest.
·   Er waren verschillende verzoeken voor info over opstart van projecten d.m.v. gesprek/telefoon.
·   De standaardactiviteiten als: fondsenwerving, projectvoorstellen, PR, tuinactiviteiten,
    verkoopactiviteiten, vrijwilligerszaken, administratie, boekhouding en natuurlijk alle ontwikkelingen
    / activiteiten in en met betrekking tot Kenia hebben met hetzelfde enthousiasme doorgang gevonden.


terug naar boven