Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

LinksDe activiteiten van 2021 in Kenia en in Nederland

In Kenia:

Momenteel komt het Kenya project in dertien hoofddorpen, nl. 5 in Kisumu east en 8 in Kisumu west, met in totaal 51 subdorpen, waarin honderden weduwen werken.

Kisumu-east en Kisumu-west hebben ieder een eigen bestuur onder leiding van een eigen hoofdcoördinator. Dit is in west: Anne Adera en in east  Norah Anyango.

Langzamerhand nemen de onderlinge contacten, die door Corona minder frequent dan normaal waren, weer toe. In januari/februari 2020 heeft het Nederlandse bestuur voor het laatst met deze besturen gesproken. Wij worden echter door middel van email- en appberichten op de hoogte gehouden. Ook sturen Anne en Norah regelmatig notulen van de vergaderingen met voorzitters en coördinatoren, die nu weer gehouden kunnen worden.

De verantwoording van de betaalde rekeningen door Anne en Norah geschiedde d.m.v. foto's van de nota's.

In 2021 was er weer overlast van water, waardoor zelfs vele huizen zijn weggespoeld en vrouwen met hun gezinnen in opvangkampen hebben gebivakkeerd of zijn ingetrokken bij familie. We hebben donaties ontvangen voor extra hutten. Deze zijn inmiddels gebouwd. Wegen waren onbegaanbaar door het water. Pas geplante mais en dergelijke spoelde weg. Dit alles vooral in east. In west daarentegen mislukte de oogst door de droogte. De enorme verschillen in één land zijn voor moeilijk te begrijpen.
Bovendien was er schaarste door de gesloten markten in verband met de coronamaatregelen en hebben we noodhulp gegeven voor mondkapjes, zeep en voedsel, nl. mais, bonen en suiker. Ook gaven we een kerstuitkering voor alle werkende weduwen in geld, waarvoor men heel dankbaar was.


Schoolfonds:

De groepen bepalen onderling de verdeling van het schoolgeld, maar per gezin maximaal één kind tegelijk. Aan de verantwoording hebben we gezien dat ongeveer de helft van de leerlingen uit meisjes bestaat.
134 kinderen volgden klas 1, 2 of 3 van het voortgezet onderwijs en 62 kinderen eindexamenklas 4.
47 kinderen konden groep 8 van het basisonderwijs met een examen afronden.
Ook het voortgezet onderwijs wordt door de overheid bekostigd. Kinderen kunnen echter pas naar school wanneer ze een extra bijdrage betalen aan de school voor een maaltijd en bijkomende kosten.
De Keniaanse regering heeft in 2020 bij de Covid-19 uitbraak alle scholen na de eerste termijn gesloten. Er is een schema uitgebracht waarin staat hoe men de leerachterstand denkt in te lopen. In juli 2022 sloot het schooljaar 2020 en na 10 dagen vakantie stratte men met 2021. Dit schooljaar loopt tot maar 2022.Gerealiseerde projecten:

Dankzij de gunstige koers konden we veel doen met ons geld. Voor de Kenianen is de hoge koers ongunstig omdat buitenlandse producten duur zijn.

•    Twee groepen vrouwen kunnen op de twee aangeschafte voedselvelden aan het werk.
•    Er zijn drie nieuwe tentverhuurbedrijven met ieder een tent en 50 stoelen gestart.
•    Donateurs hebben voor 36 gezinnen de bouw van hutten met dakgoot en regenton mogelijk gemaakt.
•    Zeventien hutten kregen een goot met een regenton.
•    Honderd stoelen om te verhuren.
•    Eén maal een span ossen met ploeg en stal
•    Vijf ezelkarren met ieder twee ezels. Deze vervoeren vooral water.
•    Negentig stuks vee, koeien, geiten en schapen.
•    Vier watertanks van 6000 liter.
•    Een visboot met een motor en netten. Hiermee wordt op het Victoriameer gevist.
•    Twee maal een eetcafé met toilet, één van steen en één van stalen platen.
•    Twee keer een kippenfarm.
•    Twee keer een broodbakoven.
•    Voedselhulp in alle dorpen, ook die waar we gestopt zijn.
•    Door middel van een speciale gift kon er door Hamisi Williams in zijn dorp buiten het gebied van het
     project een lagere school gebouwd worden. En op dezelfde manier kon er hulp geboden worden aan
     het kindertehuis het Small Home van Zr Elisabeth.


                          Boot Mageta eiland                                              Eetcafé Obambo


 Weduwe trots voor haar nieuwe huis. De wanden moeten nog afgewerkt worden. Binnen in hetzelfde huis.


                       Een kippen farm                                  Kar met twee ezels als transport middel


In Etten-Leur / Nederland

Vrijwilligers: 20 in getal, waaronder de bestuursleden. Zij zijn zeer actief om de kas te spekken om de doelen te helpen realiseren:

•    Duka Matin, het kleine winkeltje met curiosa en tweedehands artikelen is normaal gesproken twee
      keer per week open. Ten gevolge van de lockdown is het enkele maanden gesloten geweest; de
      zomersluiting is daarom overgeslagen.
•    Oude pennen verzameld via Terracycle;
•    Statiegeldbonnetjes verzameld bij een supermarkt.

Duka Matin

                                            Klein winkeltje: Duka Matin


Bestuur: vijf leden

•    Er zijn zes bestuursvergaderingen gehouden;
•    Contacten onderhouden met donateurs: particulieren, fondsen en bedrijven; donaties verwerven,
     bedankbrieven versturen en verantwoording verzorgen behoren tot onze taken;
•    De jaarrekening 2021, conform RJ650, is goedgekeurd en staat op de website;
•    Er zijn drie nieuwsbrieven uitgegeven en via post en/of e-mail verzonden;
•    Er kon nog geen werkbezoek op eigen kosten van bestuursleden in Kenia worden afgelegd als gevolg
     van de Coronapandemie.
•    Contacten met hoofdcoördinatoren en andere betrokkenen in Kenia worden onderhouden via telefoon
      en e-mail;
•    We houden de website bij;
•    Op 22 augustus is een coronaproof vrijwilligersbijeenkomst gehouden;
•    Publiciteit verzorgd: stukjes in de krant;
•    Om het CBF-keurmerk te behouden heeft het bestuur een overzicht van activiteiten geleverd, het
      financieel overzicht en de jaarrekening gepubliceerd. Het CBF heeft hiervan een erkenningspaspoort
      gemaakt, te zien op de website.                                                 terug naar boven