Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


BELEIDSPLAN

Inleiding:
De looptijd van dit beleidsplan is twee jaar, van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2024.
In hoofdstuk 1 vermelden we onze langetermijndoelstelling, visie en missie. In hoofdstuk 2 worden onze ambities benoemd. In hoofdstuk 3 leest u onze sterke en zwakke punten en in hoofdstuk 4 de strategische doelstellingen van onze stichting.
Vele andere zaken zijn terug te vinden op onze website. Denk daarbij aan de bestuurssamenstelling, de doelstellingen, het beloningsbeleid, de gevoerde activiteiten, de jaarrekening, de statuten en andere zaken.


Hoofdstuk 1: Langetermijndoelstelling, visie en missie

Langetermijndoelstelling:
Het einddoel is om de Luo weduwen in een gemeenschap gedurende vijf jaar te ondersteunen met projecten die hen in staat stellen om na die vijf jaar verder een zelfstandig leven te kunnen leiden en voor hun kinderen te kunnen zorgen. Onze financiŽle hulp voor projecten houdt na die vijf jaar op. We streven ernaar om daarna kinderen die nog op school zitten hun opleiding te laten afronden.
Het project wordt de komende jaren geleidelijk hieraan aangepast. Alle bestuursleden zijn op leeftijd. We verwachten geen nieuwe bestuursleden aan te trekken. Ons winkeltje ‘Duka Matin’ kunnen we volgens afspraken tot 31-12-2022 gebruiken. Indien er geen wijzigingen optreden, stoppen we met het Kenya Project per 31-12-2026. Daarom hebben we een exitstrategie opgesteld en deze is zowel aan de vrijwilligers als aan de weduwen in Kenia medegedeeld. Kogola en Madiany zijn de laatste twee dorpen waar we in 2018 zijn gestart met twee jaar microfinanciering. Over het afbouwen van een groep doen we drie jaar, zodat de overgang geleidelijk is. Inmiddels werken de Selfhelpgroups in vier dorpen zelfstandig en wordt er in vier dorpen afgebouwd. Met een nieuw bestuur zou eenvoudig een doorstart gemaakt kunnen worden door in samenwerking met de Keniaanse hoofdcoŲrdinatoren in nieuwe dorpen te beginnen.


Visie:
We zijn ervan overtuigd dat, met financiŽle ondersteuning van onze stichting, Luo weduwen in West-Kenia een zelfstandig bestaan voor zichzelf en hun kinderen kunnen opbouwen. De traditie van vererving aan de schoonfamilie kan hiermee doorbroken worden.   

Missie:
Door de financiŽle hulp bij het starten van kleine individuele- en coŲperatieve bedrijfjes, geven wij de betrokken Luo weduwen de kans met de opbrengsten hiervan hun levensstandaard en die van hun kinderen naar een hoger plan te brengen.
De stichting houdt in haar werk rekening met de ander. De omgang met de Luo weduwen geschiedt op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en met respect voor de culturele verschillen.


 
Hoofdstuk 2: Ambities

Onze ambities zijn:

 • de vraaggestuurde projecten te realiseren conform drie prioriteiten:

 1. Core business; wat hebben de weduwen beslist nodig om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

 2. Necessary; welke zaken zijn nodig om de weduwen een beter leven te geven.

 3. Nice to have; fijn om te hebben, maar niet strikt noodzakelijk.

 • middels werkbezoeken, zo mogelijk twee keer per jaar, te beoordelen of de geÔnvesteerde gelden leiden tot duurzame resultaten.

 • de schoolgelden rechtstreeks via de bank aan de school over te maken. Op het te ontvangen bewijs moet minimaal te zien zijn; de naam van de leerling, het leerjaar waarvoor is betaald, het betaalde bedrag en het nummer van de bankcheque. Dit ter controle of het geld op de bedoelde manier wordt besteed.

 • alleen de grotere aanvragen om steun voor het realiseren van projecten in behandeling te nemen mits deze onderbouwd zijn met deugdelijke, schriftelijke informatie (b.v. met het formulier ‘Buy of land’). Dit om de kans op succes te vergroten.

 • de hulpvragen van de weduwen, die ze via hun selfhelpgroups inventariseren, in de prioriteitsvolgorde en op tijd geleverd te krijgen.

 • waar mogelijk een eigen bijdrage te vragen van een weduwengroep die een bepaalde zelfstandigheid heeft bereikt. Hiermee verwachten we hulpafhankelijkheid te voorkomen.

 • alle eigendomsbewijzen van grond (title deed) in Nederland worden bewaard. Het Keniaanse bestuur en de weduwengroep krijgen een afschrift. Indien de originele title deed nodig is, wordt dat na instemming van het Keniaanse hoofdbestuur en het Nederlandse bestuur geregeld. We willen hiermee voorkomen dat het stuk land door een persoon wordt verkocht, terwijl het eigendom is van de groep.

 • erop toe te zien dat de gezamenlijke bezittingen van de weduwen beschreven worden / zijn bij de Chief van het dorp, zodat de groep zich beschermd weet.Hoofdstuk 3: Sterke en zwakke punten

Sterke punten:

In Kenia:

 • Onze stichting is al 34 jaar actief in Westelijk Kenia, 100 km rond Kisumu. Wij kennen de lokale gebruiken en hebben contacten met diverse lokale deskundigen. Zowel op plaatselijk als op landelijk niveau.

 • We hebben in Kenia een partnerorganisatie met twee afdelingen, Kisumu-oost en -west.
  Kisumu-oost bestaat uit 7 dorpen (met 45 subdorpjes). Daarvan ondersteunen we nog vier dorpen (met 19 subdorpjes).
  Kisumu-west bestaat uit acht dorpen (met 29 subdorpjes). Daarvan ondersteunen we nog 7 dorpen (met 24 subdorpjes)
  Elk dorp heeft een Engelssprekend bestuur. Beide afdelingen hebben een hoofdbestuur.

 • Inmiddels hebben we dus vier dorpen (met 31 subdorpjes) afgebouwd. 

 • Door ervaringen uit het verleden hebben we manieren gevonden om met optredende negatieve gebeurtenissen en de nasleep hiervan om te gaan. 

 • Doordat wij inmiddels redelijk bekend zijn met de cultuur in Kenia, weten we dat de weduwen in hun omgeving vaak niet met respect worden benaderd. Nu het hen beter gaat, kan er jaloezie ontstaan. Daarom realiseren we soms ook zaken voor de gemeenschap.

 
In Nederland:

 • We voeren een transparant (financieel) beleid.

 • We zijn CBF en ANBI erkend.

 • De 19 vrijwilligers tonen een grote inzet voor het Kenya Project.

 • We hebben inmiddels een goede naamsbekendheid. De donateurs komen uit heel Nederland en BelgiŽ.

 • Bestuursleden betalen hun werkbezoeken naar Kenia zelf.


Zwakke punten:

In Kenia:

 • Het blijft, ondanks alle controles en verzoeken moeizaam om alle bewijsmateriaal tijdig te verkrijgen. Mogelijk is dit een gevolg van het lage kennisniveau van de betrokken weduwen, maar ook omdat bij betalingen niet altijd een betaalbewijs wordt verstrekt.

 • Wij hebben niet altijd voldoende inzicht in wat er zich precies binnen een groep afspeelt. De cultuur is er heel anders en de corruptie is er hoog. Daarnaast is er zeker in verkiezingstijd politieke onrust.

 • De gevolgen van de klimaatverandering zijn in Kenia goed te merken. De perioden van grote droogte en enorme wateroverlast zijn extremer geworden.


In Nederland:

 • We hebben fluctuerende inkomsten ondanks trouwe donateurs en andere financiŽle bronnen zoals fondsen en bedrijven. Bovendien zijn we voor onze projectrealisatie afhankelijk van de valutakoers.

 • Onze stichting heeft moeite om jonge bestuursleden aan te trekken, waardoor we genoodzaakt zijn in de komende jaren het Kenya Project af te bouwen.Hoofdstuk 4: De strategische doelstelling

Bovengenoemde zwakke punten hebben we mee in overweging genomen bij het vormen van onze strategische doelstellingen voor de komende jaren om daarmee de mogelijke risico’s van deze zwaktes te minimaliseren of zelfs weg te nemen. Zoals in de langetermijndoelstellingen beschreven staat, zullen we ons werk geleidelijk afbouwen. Dit houdt echter niet in dat het werk stopt. In de verschillende dorpen waar we werken, zullen we de groepen Luo weduwen nog gerichter gaan voorbereiden op het zelfstandig kunnen continueren van de investeringen die wij hebben gedaan om hun sociaalmaatschappelijke en financiŽle positie te verbeteren. In feite dragen we ons werk daarmee over aan de doelgroep, met dien verstande dat wij er komende jaren alles aan zullen doen om hen te laten groeien in hun capaciteit om de projecten ook op hun eigen manier te kunnen voortzetten.

 • het verder afbouwen van dorpen die inmiddels voldoende zelfstandig werken. In 2022 zijn er vier volledig afgebouwd en in vier wordt afgebouwd.

 • tot ca. 2027 de dorpen waar we Luo weduwengroepen ondersteunen geleidelijk af te bouwen. De ondersteuning kan bestaan uit het financieren van kleine ondernemingen om een inkomen te realiseren, eenvoudige woonhutten voor gezinnen die geen acceptabele woonruimte hebben, aankoop van vee, watervoorzieningen en het dragen van de schoolkosten voor schoolgaande kinderen.

 • te proberen het guesthouse in Awasi te verkopen en de opbrengst ten goede te laten komen aan het gehele project.         

 • mogelijke donateurs aan te schrijven met een projectvoorstel om de jaarlijkse begroting te kunnen realiseren. Hierbij  maken we gebruik van de diensten van BIS, een gespecialiseerde en ervaren fondsenwerver.

 • op minimaal drie markten en/of braderieŽn per jaar te staan ter vergroting van de bekendheid in de regio en tegelijk extra gelden te verwerven.

 • de website actueel te houden, zodat geÔnteresseerden goed geÔnformeerd worden.

 • door het schrijven en versturen van drie nieuwsbrieven per jaar de donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden gemotiveerd blijven om te schenken en om zich in te zetten.

 • in de regio belangstelling te wekken voor het Kenya Project door artikelen te sturen naar de plaatselijke pers.


terug naar boven