Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

LinksDe activiteiten van 2022 in Kenia en in Nederland

In Kenia:

In 2022 was het Kenya project nog in elf hoofddorpen actief, namelijk 4 in Kisumu east en 7 in Kisumu west, met in totaal 43 subdorpen, waarin ruim 500 weduwen werken. De vier afgebouwde dorpen worden niet meer door ons begeleid, maar ook deze groepen gaan gewoon door. Wij zagen de ontwikkelingen in de maandelijkse verslagen die ze ons stuurden. Ook spraken we de leiding tijdens ons bezoek.

Kisumu-east en Kisumu-west hebben ieder een eigen bestuur onder leiding van een eigen hoofdcoördinator. Dit is in west: Anne Adera en in east  Norah Anyango.

De grootste gevolgen van de coronapandemie zijn langzamerhand wat naar de achtergrond verschoven. Overal hernam het "gewone" leven zijn gang. Reisverboden en vaccinatieperikelen zijn verdwenen. Dus was de weg vrij om in februari 2022 weer af te reizen naar Kenia, om weer op werkbezoek te gaan, dat wil zeggen adviseren over bestaande projecten, controleren of de verslaglegging daarvan in orde is en om zo nodig bij te sturen.

Van de gebruikelijke tweede reis in oktober is afgezien, omdat we beducht waren voor de onrust en geweld die er in Kenia ten gevolge van de presidentsverkiezingen kunnen ontstaan.

De invloed van de klimaatverandering is ook in Kenia erg duidelijk. Natuurlijk zijn daar altijd droge en natte periodes geweest, maar de intensiteit en de duur en frequentie van die periodes is toegenomen. Langdurige hevige stortbuien en langdurige hete/droge periodes richten veel schade aan.
Om een goede oogst te krijgen zou je het liefst enigszins gedoseerd regen en zon hebben, maar beslist niet alles in een keer. Ja natuurlijk kan je water geven in droge periodes, maar dan moet je ook over voldoende water kunnen beschikken naast de persoonlijke behoeftes, maar tegen 4 of 5 weken van 35 graden met volop zon is weinig bestand. Gelukkig zijn er in het gebied van de weduwen nog, zij het magere, oogsten van het land gehaald.
            De oude en de nieuwe hut 

                    


Schoolfonds:

De weduwengroepen bepalen onderling overleg hoe de schoolgelden worden verdeeld. 196 kinderen volgden voortgezet onderwijs en 44 kinderen konden groep 8 van het basisonderwijs met een examen afronden. Uit de verantwoording blijkt dat de verdeling tussen jongens en meisjes die naar school gaan, ongeveer gelijk is.
De regering in Kenia heeft, na de verkiezingen in augustus, het onderwijsstelsel gewijzigd. Effectief gaat die wijziging pas januari 2023 in, maar het gaf dit jaar al veel onrust. Dat komt omdat het primaire onderwijs van acht jaar naar zes jaar is teruggebracht. De regering betaalde tot voor kort voor acht jaar lager onderwijs. Daar hebben ze door het nieuwe systeem nu 2 jaar vanaf gesnoept. Het gevolg was dat leerlingen die in 2022 in de 6de klas zaten, in 2023 over moeten gaan naar het nieuwe schoolsysteem of thuis komen te zitten.
Deze verandering zorgde voor de nodige financiële problemen. Dat hebben we deels kunnen oplossen.


               Kinderen op weg naar school                     Even voelen aan het zachte haar van de mzungu (blanke)


Gerealiseerde projecten:

Ook dit jaar hebben we als stichting weer volop kunnen profiteren van de voor ons zeer gunstige wisselkoers, jammer dat dit feit slecht is voor de economie van Kenia, alle ingevoerde producten worden zo steeds duurder.

De gerealiseerde projecten zijn:
•    Twee stukken grond. De weduwen kunnen hierop aan de slag om zelf voedsel te verbouwen en (bij goede
      oogst) hiervan ook wat te verkopen.
•    Eén grote tent ieder 50 stoelen gekocht, die de weduwen verhuren.
•    Twee eetcafés (kleine gebouwtjes; één van plaatstaal en één van steen) van waaruit de weduwen handel
     drijven en/of eten verkopen.
•    Vijf hout gestookte bakovens. Meestal worden deze gebruikt om brood of gebak te maken.
•    Drie spannen met twee ezels en een kar. De weduwen vervoeren daar van alles mee als er vraag naar is.
     Waar veel gebruik van wordt gemaakt is het vervoeren van water in containers, ook voor de omringende
     bewoners.
•    42 watertonnen en een stuk regengoot voor bij de hutten van de weduwen. Ze kunnen zo wat regenwater
     opvangen en opslaan.
•    Er zijn 40 nieuwe hutten gebouwd.
•    Honderd stuks vee, 32 koeien, 32 geiten en 36 schapen. Het eerst geboren kalf, lam of geitje wordt
     afgestaan en doorgegeven aan een weduwen die er nog geen heeft.
•    Er hebben 240 kinderen schoolgeld ontvangen.
•    Een naaimachine met lappen stof.
•    Een hogedrukreiniger voor het gebruiken in een nieuwe business "car wash".
•    Vijf grond eigendomsbewijzen, van eerder aangekochte gronden.
•    100 stoelen voor verhuurbedrijfjes.


    Trots poseren de weduwen voor de nieuwe tent                              Naaister in Bondo


             Ossen ploegen het land in Obambo                                       Broodverkoop in Siaya


                       Koe met kalf                                                       Geiten tijdelijk in een stal op Mageta


In Etten-Leur / Nederland

Vrijwilligers: Er waren 19 vrijwilligers, waaronder de bestuursleden. Allemaal zijn ze nauw betrokken bij het project en zetten ze zich in om de gestelde doelen financieel te kunnen realiseren.

Duka Matin, Ons kleine winkeltje dat per 15 december 2022 tot onze spijt heeft moeten ophouden met haar activiteiten. Het betekent dus dat dit het laatste jaar was dat het winkeltje het project kon ondersteunen. Na de kerstverkoop ging het definitief dicht. Een wat verdrietige constatering zo na meer dan 30 jaar, maar het is niet anders.

Duka Matin

                                            Klein winkeltje: Duka Matin


Bestuur: vijf leden
Het stichtingsbestuur bestaat uit vier bestuursleden, die de volgende activiteiten hebben verricht:
•    In 2022 zijn er 8 bestuursvergaderingen gehouden;
•    Er is contact gezocht en onderhouden met donateurs: particulieren, fondsen en bedrijven.
     Denk daarbij aan: donaties verwerven, bedankbrieven sturen en verantwoording verzorgen;
•    De jaarrekening 2022, conform RJ650, is opgesteld;
•    Drie nieuwsbrieven zijn uitgegeven en via post en/of e-mail verzonden;
•    Er is maar één werkbezoek gedaan in 2022, namelijk in april. Het tweede werkbezoek is uit
     veiligheidsoverwegingen afgezegd, in verband met de te verwachten onrust en mogelijk geweld bij
     de verkiezingen van een nieuwe president;
•    Contacten met hoofdcoördinatoren en andere betrokkenen in Kenia werden onderhouden via telefoon
     en e-mail. Daarnaast natuurlijk de werkbezoeken;
•    De website werd bijgehouden;
•    Publiciteit verzorgd o.a. door stukjes in de krant te plaatsen;
•    Diverse activiteiten om het CBF-keurmerk en ANBI status te behouden.                                                  Visverkoop op een dorpsmarktterug naar boven